MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. I SPRAWDŹ KOGO OBEJMĄ ZMIANY

homeandoffice001slider1

MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. I SPRAWDŹ KOGO OBEJMĄ ZMIANY

Jak z każdym nowym rokiem tak i z nadchodzącym 2017 nadejdą zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia, z tą różnicą, że dosięgną one również umów zlecenia i umów o  świadczenie usług.

Minimalna stawka wynagrodzenia godzinowego z tytułu wykonywania umowy zlecenia od 1 stycznia 2017

Począwszy od tej daty wysokość wynagrodzenie będzie musiała zostać ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenie usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – co w 2017 roku stanowić będzie 13 zł. W przyszłych latach wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakie podmioty będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa?

Nowe regulacje dotyczą osób fizycznych:

  • nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub innym państwie niebędących członkiem UE lub państwem EOG, ale takich, którzy nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (tzn. samozatrudnionych),

które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie odpowiednio umów zlecenia ( art. 734 K.C.) i umów o świadczenie usług (art. 750 K.C.) na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Podmioty/osoby, których stawka godzinowa nie będzie obowiązywała

Istnieje pewien katalog podmiotów wyłączonych z konieczności stosowania stawki minimalnej. Są to np. umowy zlecenia i o świadczenie usług wynagradzane prowizyjnie, pod warunkiem, że to  przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie decydował o miejscu i czasie wykonywania pracy.

Wyłączono także określone umowy opiekuńcze – np. zawierane w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.

Co istotne minimalna stawka godzinowa nie będzie tyczyła się również umów o dzieło.

Jeszcze w tym tygodniu opublikujemy dla Państwa część II wpisu, w których przedstawimy praktyczne kwestie związane z wprowadzaniem przepisów w życie. Część ta dotyczyła będzie zasad i sposobu dokumentowania stosowania minimalnej stawki godzinowej. Już dziś zapraszamy do dalszej lektury.Facebook