MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. III POZOSTAŁE ISTOTNE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

josef-welt-ksiegowosc1

MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. III POZOSTAŁE ISTOTNE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2017r.

Nasz dzisiejszy wpis rozpoczniemy może od odpowiedzi na pytanie, które stawia sobie zapewne większość z Państwa  zainteresowanych tematem: Czy nowe regulacje obejmują również umowy zawarte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy? Rozwiewając wątpliwości w tym temacie odpowiedź na to pytanie brzmi twierdząco – tak nowa stawka obejmie również umowy zlecenia/ świadczenia usług  zawarte przed nowelizacją.

Sposób wypłaty i ochrona wynagrodzenia

Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości, która wynikała będzie z minimalnej stawki godzinowej. Nie będzie mógł on również przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Samej wypłaty wynagrodzenia będzie można dokonać wyłącznie w formie pieniężnej. Dla umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłat takich należało będzie dokonywać co najmniej raz w miesiącu.

Kto zajmie się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów i jakie sankcje grożą w przypadku niezastosowania się do nowych regulacji?

W związku z nowościami zmiany zostaną wprowadzone również w  ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Znajdą się w niej przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Ta nowelizacja rozszerza tym samym zakres podmiotów podlegających kontroli PIP
o przedsiębiorców, na rzecz których wykonywane jest zlecenie bądź świadczone są usługi –
w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawa przewiduje karę grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Może ona zostać nałożona w sytuacji, gdy przedsiębiorca albo działający w imieniu przedsiębiorcy będzie wypłacał zleceniobiorcy wynagrodzenie w stawce godzinowej niższej od obowiązującej.

Podsumowując, od 1 stycznia 2017 należy ze szczególną starannością zadbać o samo przestrzeganie
i jego odpowiednie dokumentowanie, stosowania minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia
i umów o świadczenie usług. Pozwoli to uniknąć wysokich sankcji przewidzianych w przypadku niezastosowania się do nowych regulacji.Facebook